Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH Số 2 Xã Nàn Sán

Thôn Sảng Chải 5- Nàn Sán- Si Ma Cai
0949782313
lci-simacai-ptdtbtthso2xanansan@edu.viettel.vn